KJØPSBETINGELSER

Disse betingelser og vilkår fremgår kun på norsk.

Innledning:

Dette kjøpet er regulert av den nedenstående salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Kontrakten er basert på en standardkontrakt utarbeidet og anbefalt brukt av Forbrukerombudet.

Forbrukerkjøp over Internett reguleres hovedsakelig av forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven, ehandelsloven og personopplysningsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Varens eller tjenestens viktigste egenskaper

Denne tjenesten tilbyr nettbasert kjøttvarehandel til privatkunder i Norge.

1. Avtalen

Avtalen mellom kjøper og selger består av opplysningene selgeren gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene selgeren har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

 

2. Partene

Selger: Hurran Villsau, 7263 Hamarvik, Frøya

Epost: post@hurran.no

Telefonnummer: 414 11 841/970 39 830

Organisasjonsnummer: 916 465 149

Kjøper er den person som foretar bestillingen. Kjøper må være over 18 år. All handel foregår over nettet og kjøper er selv ansvarlig for at personlige opplysninger er korrekte og oppdaterte.

 

3. Priser

Prisene, som er oppgitt i nettbutikken, inkluderer merverdiavgift.

Opplysninger om de totale kostnadene kjøperen skal betale, inklusive alle avgifter (merverdiavgift, toll, og lignende) og leveringskostnader (frakt, porto, fakturagebyr, emballasje med videre) samt spesifisering av de enkelte elementene i totalprisen, gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperens bestilling er mottatt av selgeren.

En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Ordrebekreftelse

Når selgeren har mottatt kjøperens bestilling, skal selgeren uten ugrunnet opphold bekrefte ordren ved å sende en ordrebekreftelse til kjøperen. Det anbefales at kjøperen kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør kjøperen ta kontakt med selger så snart som mulig.

 

6. Betaling

Kjøper betaler for varer via Vipps bedrift. Eller ved henting av varen på Hurran Gård. Ved bestilling på nett, er ikke bestillingen fullført før varen er betalt i sin helhet.

 

7. Levering m.v.

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på nettsidene. Selgeren sørger for at varen blir sendt til kjøperen og plikter å få varen fraktet til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Bestemmelsesstedet indikeres av kjøper ved bestillingen.

 

8. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

 

9. Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angreretten gjelder ikke for tidsbestemte ytelser, som for eksempel transport eller for varer som forringes raskt, som for eksempel matvarer.

 

10. Mangler ved varen

Når kjøperen mottar varen, skal han eller hun umiddelbart undersøke om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen med én gang melde fra til selgeren skriftlig eller muntlig.

 

11. Erstatningsvarer

I tilfeller der den bestilte varen ikke kan leveres (f.eks hvis utsolgt fra leverandør), vil selger prøve å kontakte kjøperen med forslag om et alternativt product. Alternative produkter vil ikke bli levert uten kjøperens muntlige eller skriftlige samtykke. Selger har rett til å utelate bestilte varer fra forsendelsen og kjøper vil ikke belastes økonomisk for dette .

 

12. Kjøperens rettigheter ved forsinkelse

Levering av produktene skjer i henhold til avtalen inngått via nettbutikken. Kjøper har ansvar for å gi riktige og oppdatert informasjon om telefonnummer og leveringsadresse. Selger har ansvar for å levere varene til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøper på sin side har ansvar for å at en person som kan motta varene er tilstede på avtalt tid og sted.

Hurrand Villsau tar forbehold om at leveringen kan bli forsinket som følge av uforutsette, eksterne og unormale hendelser som trafikkulykker, akutt sykdom, teknisk svikt eller ekstreme vær- og kjøreforhold.

 

13. Personopplysninger

Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Selgeren deler ikke personopplysninger med tredjepart, unntatt i lovbestemte tilfeller.

Hvis selgeren vil benytte kjøperens personopplysninger til andre formål, for eksempel til å sende kjøperen reklame eller informasjon ut over det som er nødvendig for å få gjennomført avtalen, må selgeren innhente kjøperens samtykke ved avtaleinngåelsen. Kjøperen skal enkelt kunne kontakte selgeren, for eksempel pr telefon eller e-post dersom han eller hun har spørsmål om selgerens bruk av personopplysninger.

Selger samler informasjon om hvilke deler av nettsiden kjøperen er inne på og hvilke produkter kjøperen søker etter. Dette er gjort for å bedre tilbudet som selger kan gi gjennom nettbutikken.

14. Copyright

Alt innhold på selgers nettsider hurran.no er beskyttet etter bl.a. opphavsretts–, markedsførings– og varemerkelovgivningen. Innhold på disse nettsidene kan ikke lasts ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten forhåndssamtykke fra Hurran Villsau.